Nawigacja

Jerzy Smykowski

Technika

Kryteria oceniania z zasadami przedmiotowego systemu oceniania

z przedmiotu technika z wychowaniem komunikacyjnym

-  szkoła podstawowa

 

WSTĘP

1.  Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

    2.  Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

a)Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
 • pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,
  • uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych progra­mem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,
 • wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 • ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
  • okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stop­nia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres (rok szkolny)
  • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnie­niach ucznia,
 • korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.

b)Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych
formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarów­
no dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go:

-na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) - uzasadnić. Sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne uczeń - na własną prośbę lub prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów)
otrzymuje do domu na czas określony przez nauczyciela.

c)  Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, według następującej skali:

 

 

 

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

Cel.

6

Bardzo dobry

Bdb.

5

Dobry

Db.

4

Dostateczny

Dst.

3

Dopuszczający

Dop.

2

Niedostateczny

              Ndst.

1

d) Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

 • cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części progra­mu nauczania,
 • okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny).

I. ZAŁOŻENIA  OGÓLNE

1. Ocenianiu podlega:

wiadomości teoretyczne objęte programem nauczania,

umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce,

umiejętność wykonania dokumentacji technicznej,

estetyka wykonanych rysunków i wykonanych pracy

umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych

aktywność i kreatywność własna ucznia,

umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole,

zaangażowanie i aktywność na lekcji,

umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią.

2. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

praktyczny sprawdzian podsumowujący większy zakres omówionego materiału,

ćwiczenia praktyczne,

odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie teoretyczne ucznia do zajęć,

krótkie bieżące ćwiczenia mobilizujące i utrwalające nowe wiadomości i umiejętności,

zadania domowe.

II. KRYTERIA USTALANIA OCENY

1.  Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę:

przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP,

organizacja pracy,

ład i porządek na stanowisku pracy,

sprawność w posługiwaniu się narzędziami,

oszczędne gospodarowanie materiałami,

estetyka wykonanej pracy

samodzielność pracy.

2.  Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:

spójność merytoryczna i językowa wypowiedzi,

zastosowanie właściwego języka przedmiotu,

dbałość o poprawność użycia język ojczystego,

prawidłowość i estetyka wykonanych rysunków.

3.  Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę:

pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo,

samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy,

różnorodność zastosowanych materiałów i technik.

III.  UMOWY  I  UZGODNIENIA

 1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji z powodów osobistych, ale musi to być udokumentowane przez rodzica lub prawnego opiekuna,
 2. Brak zeszytu, podręcznika, wykazanie się nieprzygotowaniem może zostać ukarane znakiem minus (-), uzyskanie przez ucznia trzykrotnego znaku minus jest równoważne z uzyskaniem oceny niedostatecznej,
 3. Duża aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem (+), trzykrotne uzyskanie znaku plus powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej.
 4. Reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych pozwala uzyskać ocenę bardzo dobrą za każdy udział, a ocenę celującą za zajęcie miejsca punktowanego lub wyróżnienia.
 5. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelkie przeciwwskazania do czynnego udziału w lekcjach techniki.
 6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 7. W przypadku  otrzymania oceny niedostatecznej uczeń może ja poprawić w terminie 14 dni. Forma poprawy  oceny podlega uzgodnieniu z nauczycielem.  Ocena z poprawy zapisana będzie przy pierwszej ocenie, po ukośniku.
 8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracowni technicznej, w przypadku jego łamania może być ukarany znakiem minus (-) lub w skrajnych przypadkach otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

Opracował:

Jerzy Smykowski

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim   Rok szk. 2011/2012 

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim imienia Polskich Podróżników
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
  ul.Gen. Wł. Sikorskiego 5
 • 0 54 282 22 30

Galeria zdjęć